НОВИНИ

Оновлено Статут Фундації УВУ

СТАТУТ

ФУНДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ВІЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ( ФУВУ )

UKRAINIAN FREE UNIVERSITY FOUNDATION, INC.

Розділ 1

Назва, Територія, Осідок і Характер Організації

Ст. 1. Організація має назву “Фундація Українського Вільного Університету”

(в скороченні – ФУВУ ). Офіційна правова назва ФУВУ “ Ukrainian Free University Foundation, Inc.” ФУВУ була заінкорпорована 28-го лютого 1975 у штаті Нью Джерзі, і проводить всю свою діяльність згідно з усіма державними законами та статутом ФУВУ.

Ст. 2. Територією діяльності ФУВУ є Сполучені Штати Америки (США), та інші країни – за рішенням управи Фундації.

Ст. 3. Осідком Фундації є місто Нью Йорк. У випадку потреби Загальні Збори Фундації можуть змінити осідок Фундації.

Розділ ІІ

Мета Організації і шлях до її здійснення

Ст. 1. Метою Фундації є надавати фінансову й моральну допомогу Українському Вільному Університетові (УВУ) і його студентам, допомагати українознавчим студіям, вихованням української молоді, дослідникам української науки, плекати розвиток української літературної та наукової творчості.

Ст. 2. Фундація здійснює свою мету відповідно до положень статуту та засобів, що відповідають законодавству та потребам Фундації.

Розділ III

Членство

Ст. 1. Членство Фундації складається з осіб, які згідні з метою Фундації та готові через свій вклад і роботу виконувати мету Фундації.

Ст. 2. Звичайними членами ФУВУ можуть бути фізичні особи, що закінчили 18 літ життя. Членів приймає управа Фундації після складення заяви, завіреної двома ручителями – членами ФУВУ, та сплати вступного внеску в сумі $500.

Ст. 3. Член ФУВУ може добровільно виступити з членства Фундації на основі письмової заяви до Управи.

Ст. 4. Член ФУВУ може бути виключений із членства ФУВУ коли не дотримується Статуту ФУВУ, діє на шкоду ФУВУ, коли своєю поведінкою порушує честь і добру славу УВУ і українського народу.

Ст. 5. Рішення про виключення із членів ФУВУ виносить Управа двома третинами ( 2/3) голосів.

Ст. 6. Виключеному членові ФУВУ прислуговує право відклику до найближчих Річних Зборів Фундації УВУ.

Розділ IV

Загальні Збори і Керівні Органи

Ст. 1. Керівними органами ФУВУ є:

а) Загальні Збори Членів

б) Управа – Рада Директорів

в) Контрольна Комісія

г) Тростисти – Члени Довіря

Ст. 2. Загальні Збори є найвищим керівним органом Фундації. Вони вирішують всі питання Фундації та обирають членів Управи – Директорів, контрольної комісії та Тростистів – Членів Довіря.

Ст. 3. Загальні Збори скликає Управа Фундації щорічно, у першому кварталі року. Управа повідомляє всіх членів Фундації не пізніше як тридцять (30) днів перед реченцем, шляхом оголошень або письмовим або електронним способом, подаючи час, місце проведення й порядок нарад.

Ст. 4. Загальні Збори є правосильні при участі не менше (4) чотирьох членів уступаючої Управи.

Ст. 5. Загальними Зборами проводить обраний Зборами голова, заступник та секретар.

Ст. 6.Загальні Збори вирішують всі питання, які стоять перед ними шляхом простої більшости голосів, за винятком питань, що стосуються внесення змін до Статуту і виключення членів, які вимагають двох третин (2/3) голосів присутніх членів.

Ст. 7. Всі пропозиції – рекомендації відносно змін до Статуту повинні бути подані на письмі не менше як до тридцять (30) днів до дати відбуття Загальних Зборів.

Ст. 8. Ліквідація (розпуск) Фундації вимагатиме 3/4 голосів усіх членів на Загальних Зборах за попереднім повідомленням.

Ст. 9. Голосування на Загальних Зборах мають бути відкритими. За поданням 1/3 присутніх членів голова Загальних Зборів проводить таємне голосування.

Ст. 10. Голосування за посередництвом не дозволено.

Ст. 11. Надзвичайні Збори Фундації можуть бути скликані на:

а) домагання більшости членів Управи

б ) на письмову вимогу 1/3 членства

в) домагання контрольної комісії

Розділ V

Управа

Ст. 1. У склад Управи входять:

а) Голова

б) Перший заступник

в) Другий Заступник

г) Третій Заступник

в) Секретар

г) Скарбник

е) не більше як сім (7) вільних членів

Ст. 2. У разі відставки члена, Управа може призначити іншого члена Фундації на місце вибулого члена до наступних загальних зборів.

Ст. 3. Члени Управи приймають всі рішення на основі більшості голосів.

Ст. 4. Кворум – Засідання управи є правосильні при участі половини управлених до участи на засіданні.

Розділ VI

Контрольна Комісія

Ст. 1. Загальні Збори вибирають Контрольну Комісію Фундації в складі голови та від двох до чотирьох членів.

Ст. 2. Контрольна комісія зобов’язана здійснювати контролю над фінансовою діяльністю Фундації, згідно із державними законами, та звітувати про свою діяльність перед членством на Річних Загальних Зборах.

Ст. 3. Члени Контрольної Комісії можуть брати участь у засіданнях управи тільки з дорадчим голосом.

Розділ VII

Тростисти – Члени Довіря

Ст. 1. Загальні Збори Фундації обирають Тростистів – Членів Довіря ФУВУ, на Річних Загальних Зборах у складі від трьох до п’яти членів.

Ст. 2. Тростисти – Члени Довіря керують справами Фундації у разі відставки Управи, та керують ліквідацією Фундації згідно за рішенням Загальних Зборів.

Розділ VIII

Майно та нерухомість Фундації і фінансовий рік

Ст. 1. Майно Фундації складається з готівки, цінних паперів, нерухомості та предметів для користування.

Ст. 2. Фінансовий рік Фундації – календарний рік.

Ст. 3. Скарбник несе відповідальність за ведення бухгальтерії та рахунків Фундації згідно із прийнятими державними та професійними вимогами.

Розділ ІХ

Зміна Статуту

Ст. 1. Про зміну Статуту рішають Загальні Збори Фундації кількістю 2/3 відданих голосів в присутності найменше половини управнених учасників. Повідомлення про переведення зміни Статуту треба подати до відома разом з повідомленням про скликання Загальних Зборів.

Розділ X

Ліквідація Фундації УВУ

Ст 1. Про розв’язання Фундації УВУ рішають Загальні Збори членів Фундації кількістю ¾ голосів у приявності найменше 2/3 управнених учасників Загальних Зборів якщо у повідомленні про Загальні Збори було подано, що така справа розглядатиметься..

Ст 2. Майно Фундації після його ліквідації переходить до УВУ або подібної неприбуткової української організації.

Ст. 3. Все майно та активи Фундації розподілятимуться Тростистами – Радою Довіря, згідно з рішенням Загальних Зборів Фундації.

Розділ ХІ

Різне

Ст. 1. Якщо постанови цього Статуту Фундації УВУ не реґулюють інакше, то Загальні Збори та наради керівних органів Фундації повинні переводитись згідно з правилами найновішого видання “Roberts’ Rules of Order”.

Ст. 2 Уся діяльність Фундації УВУ проводиться згідно з усіми Федеральними та Стейтовими законами, включно із тими, які є зобов’язуючими для неприбуткових організацій.

Цей Статут був прийнятий Загальними Зборами Фундації УВУ 23 березня 2019 року.

Top